Privacy

Privacyverklaring Bushgear en Bushgearshop

 

 1. Over ons

Bushgear, in deze tevens handelend onder de handelsnaam “Bushgearshop”, hierna gezamenlijk genoemd Bushgearshop, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Haar contactgegevens zijn:

 

Bushgear

Lamsoor 9a-1

9738 AL Groningen

Tel: 050 556 7761

KVK: 01171832

 

Vragen of verzoek indienen?

Mail: info@bushgear.nl

T.a.v. de heer J.T. Bootsma

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bushgear en Bushgearshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 1 september 2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

 1. Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Bushearshop mogelijkerwijs verwerkt:

 • Bedrijfsnaam- en (KvK-)gegevens (voor zover dit persoonsgegevens betreffen)
 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats (land/regio/postcode/straat en huisnummer)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Factuuradres
 • Verzendadres
 • Bankgegevens (bankrekeningnummer)
 • Ip-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via website, correspondentie en telefoongesprekken

 

 1. Doeleinden

Bushgearshop gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de overeenkomst die u met haar heeft gesloten.

 

Bushgearshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de overeenkomst die u met Bushgearshop heeft gesloten (om u te kunnen bereiken indien dit nodig is om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren, om goederen en diensten af te leveren etc.),
 2. Ter afhandeling van betalingen en ter administratie van haar facturen,
 3. Voor de uitvoering van een bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om haar diensten te verbeteren,
 4. Voor het toezenden van promotie, nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden.

 

 1. Grondslag

De gegevens die Bushgearshop verwerkt in het kader van voornoemde doeleinden hebben de volgende grondslag:

 1. Bushgearshop verwerkt uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst die u met haar heeft gesloten,
 2. De rechtsgrondslag op basis waarvan Bushgearshop uw gegevens mag verwerken voor haar financiële administratie is de wettelijke plicht die zij daartoe heeft,
 3. De rechtsgrond op basis waarvan Bushgearshop uw gegevens mag verwerken voor bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om haar diensten te verbeteren is het rechtmatig belang wat zij heeft om de bruikbaarheid van de website en de tevredenheidsgraad van de gebruiker te analyseren ter waarborging van een kwaliteitsvollere dienstverlening,
 4. De rechtsgrond op basis waarvan Bushgearshop uw gegevens mag verwerken voor het toezenden van nieuwsbrieven, is de toestemming die zij hiervoor van u heeft ontvangen.

 

 

 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

Bushgearshop deelt uw persoonsgegevens in ieder geval met de volgende derden:

 1. Betaaldiensten
 2. Transporteurs
 3. Pakketdiensten
 4. Softwareleveranciers
 5. Boekhoudprogramma’s
 6. Netwerkbeheerders
 7. Google Analytics
 8. Externe adviseurs
 9. Marketeers

 

Indien de derde uitsluitend in Bushgearshop haar opdracht en ten behoeve van haar optreedt als verwerker, sluit zij met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene.

 

 1. Doorgifte buiten de Europese Unie

Bushgearshop deelt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet met derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

 1. Bewaartermijn

Bushgearshop bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

 

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

 

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die Bushgearshop (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt het verzoek indienen bij de contactpersoon voor privacyzaken zoals genoemd in de aanhef van deze verklaring. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Bushgearshop u op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Bushgearshop deze gegevens heeft opgeslagen.

 

Vergetelheid

U heeft het recht om de gegevens die Bushgearshop (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te verwijderen. Dit voorzover ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor Bushgearshop ze moet verwerken zoals hiervoor omschreven, of voor zover zij niet langer gerechtigd is deze te verwerken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Bushgearshop u op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, voor zover mogelijk, worden verwijderd.

 

Rectificatierecht
U heeft het recht om de gegevens die Bushgearshop (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken zoals genoemd in de aanhef van deze privacyverklaring. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Bushgearshop u op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Beperking van de verwerking

U heeft het recht om de gegevens die Bushgearshop (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Bijvoorbeeld indien de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, of indien Bushgearshop uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft. U kunt een verzoek met die strekking doen de contactpersoon voor privacyzaken zoals genoemd in de aanhef van deze privacyverklaring. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Bushgearshop u op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die Bushgearshop (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Bushgearshop u op het bij haar bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die zij heeft verwerkt of in opdracht van haar door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

 

Bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bushgearshop. Als u bezwaar maakt zal zij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal Bushgearshop afschriften en/of kopieën van gegevens die zij (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal Bushgearshop uw persoonsgegevens daar niet langer voor inzetten.

 

Toestemming intrekken

Heeft Bushgearshop uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Bushgearshop helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Bushgearshop heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Bushgearshop verwerkt. Bushgearshop werkt onder meer met beveiligde verbindingen, periodieke scans op alle gegevensdragers en extra beveiligd bedrijfsnetwerk, inclusief firewall.

Ook neemt zij maatregelen met betrekking tot (fysieke) toegangsbeveiliging. Bestaande uit vergrendelde computerschermen, het op regelmatige basis wijzigen van wachtwoorden c.q. codes, het hashen van wachtwoorden en het hanteren van een clean desk beleid.

 

 1. Verplicht delen persoonsgegevens

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer Bushgearshop u een dienst wil aanbieden of zij een overeenkomst met u moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, is Bushgearshop niet in staat om haar dienst aan u te leveren.

 

 1. Profilering

Bushgearshop maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 1. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Bushgear gebruikt Cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Browsers zijn zo in te stellen dat u tijdens het winkelen bij Bushgear geen Cookies ontvangt.

De volgende cookies gebruiken we:

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze shop goed werkt. Dat betreft inloggen, het onthouden van informatie zodat u niet alles opnieuw hoeft in te vullen.

Analytische cookies meten en analyseren hoe u onze shop gebruikt en wat we kunnen verbeteren. Hier gebruiken wij mogelijk ook software van derden voor, zoals Google Analytics.

Trackingcookies gebruiken we om de juiste content op (andere) websites te plaatsen. Om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw interesses .

Sociale media cookies gebruiken we voor je voorkeuren en interesses te onthouden. Dit is handig omdat we onze website op deze manier van informatie kunnen voorzien die zo relevant mogelijk is voor jou.

Cookies van: Facebook Inc., Instagram, Google Inc., Google Analytics, Google Tag, Manager, Criteo, Datatrics, Hotjar

 

 1. Wijziging in de privacyverklaring

Bushgearshop behoudt te allen tijde het recht haar privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Bushgearshop uw reeds verzamelde gegevens verwerkt, dan brengt zij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Cookiebeleid

Informatie over cookies

Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw pc, telefoon of ander toestel plaatst, met informatie over uw navigatie op de website in kwestie. De cookies zijn nodig om de navigatie te vergemakkelijken en aangenamer te maken en ze beschadigen uw computer niet. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze websites kan beperken.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Waarvoor worden cookies op deze website gebruikt?

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Bushgearshop gebruikt Google Analytics omdat zij graag wil weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat zij het gebruik van de website kan optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst.

 

Uitschakelen en verwijderen

Indien u de cookies wil uitschakelen of verwijderen kunt u dat doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.